Aptis for teens

Nëpër botë, nxënësit mësojnë Anglisht shumë më herët në shkollë, gjë që shpie në rritje të kërkesave për vlerësim të Anglishtes. Shkollat dhe prindërit janë në dijeni që aftësitë e Gjuhës Angleze kanë rëndësi të madhe nëse nxënësit dhe fëmijët e tyre do të mësojnë, zhvillohen dhe punojnë në fushën ndërkombëtare.

ÇKA ËSHTË? 

 • Aptis për adoleshentë është një mjet i ri vlerësimi i Gjuhës Angleze nga British Coucnil i disenjuar apostafat për adoleshentë, për të testuar aftësitë e tyre në tema që ju interesojnë.
 • I targetuar për 13-17 vjeç, Aptis për adoleshentë ju mundëson ti targetoni aftësitë specifike të Gjuhës Angleze dhe të merrni rezultate të shpejta.
 • Pyetjet janë të disenjuara në atë mënyrë që reflektojnë aktivitetet e jetës së përditshme të adoleshentëve, si p.sh: mediet sociale, detyrat e shtëpisë, ngjarjet shkollore dhe sporti, në mënyrë që ta bëjnë testin më të njohur. Kjo mënyrë moderne e testimit ju mundëson kandidatëve të demonstrojnë plotësisht njohurinë dhe zotësinë e Gjuhës Angleze.
 • Aptis për adoleshentë mund të integrohet në çfarëdo sistemi edukativ ekzistues, i cili ju mundëson nxënësve të vlerësojnë nivelin e Anglishtes në mënyrë efektive dhe ekonomike nëpër kohë.

KUSH MUND TA PËRDOR?

 • Shkollat fillore dhe të larta
 • Ministritë e Edukimit nëpër gjithë botën
 • Shkollat e gjuhëve
 • Mësues privat apo mësimdhënës
 • Shkollat dygjuhëshe

ÇKA MUND TË BËJ?

 • rreshtoj nxënësit në bazë të nivelit të zotësisë së Anglishtes
 • vlerësoj gatishmërinë e kandidatëve në mbajtjen e provimeve çertifikuese
 • vlerësoj gatishmërinë në pjesëmarrje të programeve jashtë vendit apo në shtëpi
 • identifikojë mangësitë dhe përparësitë të informojë mësimdhënie dhe mbështetje për nxënës
 • vlerësoj programet për mësim
 • testoj progresin e nxënësve gjatë një periudhe të gjatë mësimi.

 

Fleksibiliteti shtrihet në shërbimin e raportimit dhe rezultati mund të paraqitet në dy mënyra, individuale edhe grupore.

Rezultati i përshkallëzuar (0-50) do të ju ipet për secilën zotësi të testuar, dhe mund të përdorni këtë që të krahasoni kandidatët individual. Poashtu ju ndihmon që të matni progresin nëse kandidatët janë duke ri-hyrë në test. Së bashku me rezultatin e përshkallëzuar poashtu japim nivelin e Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencimit (KPER) për secilën aftësi të testuar (A1-C).

Në qoftë se hyni në test për të gjitha 4 aftësitë, ju do të keni një rezultat përmbledhës të nivelit të KPER.