Anulimi i testit tuaj IELTS

Nëse e anuloni testin IELTS deri në pesë javë përpara datës së testimit, do të merrni një rimbursim minus tarifën administrative prej 25% të tarifës së testit.

Për të anuluar datën e testimit, shkarkoni dhe plotësoni Formularin e Kërkesës për Rimbursim ose Formularin për Transferimin e Datës së Testit dhe e dërgoni email examalbania@britishcouncil.org.

Nëse paraqitet vërtetim mjekësor origjinal që konfirmon sëmundjen në datën e testimit brenda pesë ditëve pune nga data e testimit, së bashku me Formularin e Kërkesës për Rimbursim ose Transferim të Datës së Testit, tarifa kthehet, minus tarifën administrative prej 25% të testit.

Vetëm vërtetimet mjekësore origjinale në gjuhën lokale ose në gjuhën angleze pranohen. Nëse nuk i kemi marrë që të dy dokumentet e kërkuara në zyrën tonë në Pristina deri në ditën e pestë të punës pas ditës së testimit, ju do të shënoheni se keni munguar dhe kërkesat tuaja nuk merren parasysh..

Kopjet e dërguara me faks apo email nuk pranohen. Ju rekomandojmë të dërgoni vërtetimet mjekësore me postë të regjistruar: British Council │Perandori Justinian, no.106, Qyteza Pejton, 10000 Prishtina, Kosovo

Ju lusim të keni parasysh se nuk pranojmë shënime apo vërtetime të sëmundjes lëshuar nga anëtarët e familjes.

Kërkesa për transferimin e ditës së testit

Nëse keni nevojë të ndryshoni datën e testimit nga data që keni rezervuar fillimisht, mund të kërkoni transferimin e ditës së testimi deri në pesë javë para datës së testimit, pa pagesë.

Ju lusim të keni parasysh se data e re e testimit duhet të jetë brenda tre muajve nga data fillestare. Në rastet e sëmundjes, transferimi është i mundshëm brenda pesë javëve nga testi nëse paraqitet vërtetim mjekësor origjinal brenda pesë ditëve të punës nga data e testimit, së bashku me Formularin për Kërkimin e Rimbursimit ose Transferimit të Datës së Testimit.

Nëse ju caktohet një datë ere testimi (qoftë para testit apo për shkak të sëmundjes) dhe jeni i sëmurë në datën e dytë të testimit, atëherë nuk keni të drejtë për rimbursim të tarifës së testimit dhe as për ndonjë transferim të mëtejshëm në një datë të re testimi.