Anulimi i testit tuaj IELTS

Nëse e anuloni testin IELTS deri në pesë javë përpara datës së testimit, do të merrni një rimbursim minus tarifën administrative prej 25% të tarifës së testit.

Për të anuluar datën e testimit, shkarkoni dhe plotësoni Formularin e Kërkesës për Rimbursim ose Formularin për Transferimin e Datës së Testit dhe e dërgoni email examsalbania@britishcouncil.org.

Nëse paraqitet vërtetim mjekësor origjinal që konfirmon sëmundjen në datën e testimit brenda pesë ditëve pune nga data e testimit, së bashku me Formularin e Kërkesës për Rimbursim ose Transferim të Datës së Testit, tarifa kthehet, minus tarifën administrative prej 25% të testit.

Vetëm vërtetimet mjekësore origjinale në gjuhën lokale ose në gjuhën angleze pranohen. Nëse nuk i kemi marrë që të dy dokumentet e kërkuara në zyrën tonë në Pristina deri në ditën e pestë të punës pas ditës së testimit, ju do të shënoheni se keni munguar dhe kërkesat tuaja nuk merren parasysh..

Kopjet e dërguara me faks apo email nuk pranohen. Ju rekomandojmë të dërgoni vërtetimet mjekësore me postë të regjistruar: British Council │Perandori Justinian, no.106, Qyteza Pejton, 10000 Prishtina, Kosovo

Ju lusim të keni parasysh se nuk pranojmë shënime apo vërtetime të sëmundjes lëshuar nga anëtarët e familjes.

Kërkesa për transferimin e ditës së testit

Nëse keni nevojë të ndryshoni datën e testimit nga data që keni rezervuar fillimisht, mund të kërkoni transferimin e ditës së testimi deri në pesë javë para datës së testimit, pa pagesë.

Ju lusim të keni parasysh se data e re e testimit duhet të jetë brenda tre muajve nga data fillestare. Në rastet e sëmundjes, transferimi është i mundshëm brenda pesë javëve nga testi nëse paraqitet vërtetim mjekësor origjinal brenda pesë ditëve të punës nga data e testimit, së bashku me Formularin për Kërkimin e Rimbursimit ose Transferimit të Datës së Testimit.

Nëse ju caktohet një datë ere testimi (qoftë para testit apo për shkak të sëmundjes) dhe jeni i sëmurë në datën e dytë të testimit, atëherë nuk keni të drejtë për rimbursim të tarifës së testimit dhe as për ndonjë transferim të mëtejshëm në një datë të re testimi.

Tarifa mund të paguhet përmes një transferimi bankar direkt në llogarinë e mëposhtme:

Emri i llogarisë bankare: British Council

Kodi i monedhës: EUR

Numri i llogarisë në EUR: 111 023 730 1000 193

Kodi Swift : MBKOXKPRXXX

Emri i Bankës: Banka ProCredit Kosova