Përgatitu për testim IELTS të të folurit me videot tona. Ato shpjegojnë aspektet e rrjedhshmërisë dhe koherencës, fondit të fjalëve dhe fjalorit, gramatikës dhe shqiptimit që merren në konsideratë gjatë vlerësimit.

In this section