Kjo video shpjegon aspektet e gramatikes që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në provimin e IELTS. Ajo jep informacion në lidhje me nivelin e saktësisë, përdorimit  efjali komplekse, dhe llojin e koheve te sakta për seksione të ndryshme të provimit.