Projekti pilot "Shkollat e shekullit 21" u zbatua në bashkëpunim me Fondacionin për arsim Micro:bit të BBC-së gjatë vitit 2017 dhe 2018, duke përfshirë 135 shkolla dhe 26 000 nxënës në Ballkanin Perëndimor.

Gjatë projektit pilot, 1180 mësimdhënës u trajnuan si të aplikojnë shkathtësi të reja përmes pajisjes micro:bit. Të gjithë morën pjesë në trajnimin njoftues pesë ditor për mënyrën e prezantimit të tri shkathtësive (mendimit kritik, zgjidhjes së problemeve dhe kodimit përmes përdorimit të micro:bit-it) në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Mbështetje u ofrua nga 17 trajnerë kombëtar të shkathtësive kryesore të trajnuar nga ekspertë të brendshëm të zyrave të British Council dhe stafi i Fondacionit për arsim Micro:bit.

“As soon as they took the micro:bit in their hand, their imagination gone wild, they started asking questions, “what if we try this?”, “what if we connect the micro:bit with this?”, “what would happen if we do this?”. Children are becoming creative and in my opinion that is very important.” – Teacher

Hulumtimi i IPSOS Strategic Marketing

Në vitin 2018, hulumtimi iu ngarkua kompanisë  IPSOS Strategic Marketing  si pjesë e projektit "Shkollat e shekullit 21" të British Council në Ballkanin Perëndimor. Raporti tregoi se:

  • 86% e mësimdhënësve besojnë se micro:bit-i është i dobishëm për mësimin e kurrikulës
  • 90% e mësimdhënësve besojnë se micro:bit-i do t’i frymëzojë nxënësit rreth informatikës dhe kodimit  jashtë klasës
  • 93% e mësimdhënësve mendojnë se micro:bit-i do të ishte frymëzues për nxënësit në klasë
  • 100% e mësimdhënësve mendojnë se është mjet i dobishëm për mësim.

Po ashtu sipas raportit, mësimdhënësit besojnë se aktivitetet me pajisje micro:bit kanë përmirësuar shoqërimin e fëmijëve me njëri-tjetrin, si dhe kanë “shtuar këmbimin e njohurive mes tyre” dhe “kanë përmirësuar bashkëpunimin dhe komunikimin e ndërsjellë me mësimdhënësit e tjerë”.  Mësimdhënësit ishin të kënaqur të shohin se si nxënësit zakonisht indiferentë dhe të papërfshirë në klasë, ishin të parët që u angazhuan me micro:bit-in. U tha se disa nxënës treguan “potenciale krejtësisht të reja, pra gjithçka u duhej ishte një qasje ndryshe". 

Rezultatet e projektit pilot plotësuan një program shumë më të gjerë "Shkollat e shekullit 21", i cili gjatë tri viteve do t’ju ofrojë një milion nxënësve të moshës 10 - 15 vjeç në Ballkanin Perëndimor shkathtësitë që u duhen për një të ardhme të ndritshme.