Coding Club

British Council në Kosovë po kërkon katër Konsulentë Mbështetës të Klubit të Kodimit për t'u angazhuar në Programin Shkollat e Shekullit 21. Konsulentët do të angazhohen dhe veprojnë në të gjithë territorin e Kosovës.

Qëllimi i punës:

Të themelohen dhe mbështeten plotësisht Klubet e Kodimit në rreth 600 shkolla të mesme të ulëta, të cilat kanë marrë pjesë në ciklin e parë, të dytë, të tretë, të katërt, të pestë dhe të gjashtë të trajnimit nga të gjitha rajonet në Kosovë.

Përgjegjësitë:

 • Të iniciojë dhe mbështesë themelimin dhe aktivizimin e plotë të Klubeve të Kodimit në rreth 600 shkolla nga ciklet e programeve të trajnimit 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, bazuar në udhëzuesin e Këshillit Britanik: Udhëzues i Klubit të Kodimit 'Si të Themelojmë Klubet e Kodimit'
 • Të ndihmojë secilën prej 600 shkollave të caktojnë 1 drejtues / mësues të Klubit të Kodimit për shkollë
 • Të sigurojë mbështetje për 600 shkolla për të mobilizuar anëtarët e Klubit të Kodimit, nxënës të moshës 10-15 vjeç (me raport të preferuar djem dhe vajza 50%:50%) të cilët do të marrin pjesë në mënyrë aktive në Klube dhe do të kontribuojnë në punën e projektit duke përdorur mikrobitët.
 • Të përdorë çdo mundësi për të inkurajuar përfshirjen aktive të vajzave në klubet e kodimit
 • Të ndihmojë 600 drejtues / mësues të Klubit të Kodimit për të regjistruar Klubin e Kodimit të shkollës së tyre në platformën Code Club World
 • Të ndihmojë në regjistrimin e të gjithë 600 drejtuesve / mësuesve të Klubit të Kodimit në një kurs falas online: Përgatituni të Drejtoni një kurs të Klubit të Kodimit në Platformën Future Learn (https://www.futurelearn.com/courses/code-club), të monitorojë dhe raportojë progresin e tyre të kursit në British Council.
 • Të mbështesë çdo Klub Kodimi të shkollës në hartimin dhe ngritjen e një projekti 'Code Club' që përfshin një mikrobit dhe përdorimin e burimeve nga faqja e internetit 'Fondacioni Raspberry Pi'.
 • Të monitorojë në mënyrë efektive secilën shkollë dhe procesin e krijimit të Klubeve të Kodimit, për të vendosur besim dhe mirëkuptim me administratën e shkollës dhe drejtuesin / mësuesin e Klubit të Kodimit dhe anëtarët e Klubit të tyre
 • Të kryejë kërkime mbi Klubet e Kodimit në shkolla, të mbledhë të gjitha të dhënat e nevojshme dhe të raportojë tek British Council, mbështetur nga ekipi i programit të Këshillit Britanik

Arritjet mujore

 • Të kontaktojë me rreth 40 shkolla në muaj (rreth 4 shkolla për ditë pune për tu kontaktuar, p.sh. 1.5 orë takime online për shkollë).
 • Të mbledhë raportet nga të gjitha shkollat që janë përkrahur gjatë muajit specifik, në baza mujore, sipas modelit të dhënë nga British Council.
 • Të dërgojë në British Council raporte mujore për aktivitetet dhe rezultatet e Klubeve të Kodimit të cilat duhet të mbështeten nga raportet e shkollave.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Minimumi 3 vjet eksperiencë pune në sektorin shtetëror të arsimit si mësues / profesor / konsulent i IT-së ose angazhime të ngjashme në fushën e IT-së
 • Njohuri shumë e mirë në funksionimin e sistemit arsimor të shkollave fillore në Kosovë.
 • Eksperiencë e provuar në mësimdhënien e kodimit për fëmijët dhe fillimin / pjesëmarrjen në klubet e kodimit / shkollës IT-do të konsiderohen si asete.
 • Njohuritë dhe aftësitë e punës ose hartimit të një projekti me mikrobit BBC - do të konsiderohet si aset.
 • Aftësi të gjuhës angleze (niveli C1), në të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi të gjuhës shqipe