Me mbështetjen e British Council dhe Zyrës së Arsimit Profesional  të Ministrisë së Arsimit, Grŵp Llandrillo Menai, një grup i kolegjeve në Wales, zhvilloi një qasje dhe kurrikul për organizmat studentore dhe sipërmarrjen për arsimin profesional në Tajlandë 2016. Tani, po e pilotojmë këtë qasje të re dhe programin mësimor në kolegjet tajlandeze.

Duke punuar me dy kolegje të tjera në Mbretërinë e Bashkuar, Kolegjin Rajonal të Evropës Juglindore në Irlandën e Veriut dhe Hertfordshire Regional College në Angli, ne po sigurojmë mbështetje për kolegjet në Tajlandë, ndërsa ato zbatojnë programin e ri dhe po ndërtojmë partneritete të qëndrueshme midis Britanisë së Madhe dhe institucioneve tajlandeze.

Një tregues i hershëm i suksesit të projektit dhe një shenjë premtuese për të ardhmen, është suksesi ynë i fundit në Çmimet Kombëtare të Arsimit të Sipërmarrjeve në Glasgow në Shtator, ku morëm një çmim në kategorinë e Sipërmarrjeve të Pasuniversitare të Ekipit të Arsimit. Çmimi njeh "një ekip të stafit të Arsimit Pasuniversitar që ofron sipërmarrje të jashtëzakonshme ose arsim sipërmarrës brenda ose jashtë programit mësimor"

Thelbi i projektit

Partnerët tanë tajlandezë u përpoqën të forcojnë ekonominë tajlandeze përmes krijimit të bizneseve më të vogla dhe për të përmirësuar aftësitë sipërmarrëse të nxënësve dhe mendësinë për të përmbushur nevojat e tregut të punës të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Për të mbështetur këtë, ne krijuam një projekt që synon:

 • zhvillimi i një programi mësimor që mund të përbëjë bazën për integrimin e arsimit sipërmarrës në programin mësimor dhe të trajnimit profesional të Tajlandës
 • hartimi dhe lehtësimi i aktiviteteve të zhvillimit profesional për mësuesit dhe inkubacionet (fillestare) që punojnë në kolegje në të gjithë Tajlandën
 • jep rekomandime për zbatim më të gjerë.

Si po delegojmë

Projekti fokusohet në disa fusha kyçe të aktivitetit:

 • kërkimi në terren me palët e përfshira në Tajland, duke përfshirë krijuesit e politikave, sipërmarrësit, udhëheqësit dhe arsimtarët, sipërmarrjet e nisura dhe arsimimin dhe trajnimin profesional të studentëve
 • identifikimi dhe hartimi i gjerë i programeve ekzistuese të sipërmarrjeve të akredituara në Mbretërinë e Bashkuar kundër prioriteteve të qeverisë Tajlandeze, nevojave të kolegjit dhe temave të Udhëzimit për Arsimin në Sipërmarrje në Mbretërinë e Bashkuar të QAA (2012)
 • zhvillimi i një kurrikule të sipërmarrjes së nivelit 2, që përfshin tre module: mendësinë; motivimin; planifikimi dhe modelet e biznesit
 • workshop-e për të siguruar qëndrueshmëri tek arsimtarët tajlandez
 • hartimi dhe akomodimi i një programi zhvillimi katër ditor për 20 arsimtarë që punojnë në mbarë Tajlandën
 • përkhrahja e pesë kolegjeve tajlandeze, në mënyrë që të hartojnë materiale cilësore mësimdhëniese dhe zhvillimin e partneriteteve

Përgjatë programit, ne gjithashtu kemi identifikuar disa zona kryesore të praktikave të mira:

 • konsultimi me perspektivë shumëvjeçare: kapja kreative e pikëpamjeve të palëve të interesuara për të siguruar që zërat e ndryshëm të pëshkruajnë punën tonë
 • qasje e fuqishme: hartimi sistematik i prioriteteve të politikës tajlandeze fuqizon 51 programe të akredituara në Mbretërinë e Bashkuar dhe Udhëzimit të QAA 
 • bashkëpunimi: rënia dakord e programit të ri në nivel strategjik, duke siguruar që përmbajtja e programit, struktura dhe qasja e prezantimit janë të përshtatshme ndaj qëllimit
 • zhvillimi profesional për arsimtarët e sipërmarrjes: trajnime të bazuara nga kërkimi dhe liderët e njohur ndërkombëtarë të mendimit dhe futja e pedagogjive inovative.

Zhvillimi i temave të arsimit sipërmarrës

Nëpërmjet programit tonë, ne kemi përshtatur tema të sipërmarrës për trajnime profesionale në Tajlandë nga Udhëzimi i QAA në Mbretërinë e Bashkuar. Këto janë miratuar tashmë nga OVEC si pjesë e politikës së qeverisë tajlandeze për të mbështetur sipërmarrjen studentore.

Këto tema janë:

 • kreativiteti
 • njohja dhe zhvillimi i mundësive
 • demostrimi i vendi-marrjes
 • zhvillimi i ideve nëpërmjet punës në grup
 • reflektimi
 • aftësitë ndërpersonale

Zhvillimi i kurrikulës së sipërmarrjes

Krahas kësaj, ne kemi zhvilluar një program të integruar të të mësuarit që ofron njohje dhe akreditim për të mësuarit e ndërmarrjeve dhe të motivimit (që nuk ekzistonte më parë), duke shtuar vlerën e praktikave të mirëfillta të edukimit të planifikimit të biznesit.

Bashkëpunime të reja

Ne kemi krijuar bashkëpunime me sektorë të ndryshëm me shumë nivele midis partnerëve të projektit në Mbretërinë e Bashkuar dhe Tajlandë. Bashkëpunimet formale institucionale kanë lulëzuar në mes të arsimit pasuniversitar në Mbretërinë e Bashkuar dhe shkollat ​​e arsimit dhe kualifikimit profesional të Tailandës. Kolegjet tajlandeze ofrojnë mbështetje të kolegëve në fushat e reja të vendit, ndërsa kolegjet në Mbretërinë e Bashkuar po bashkëpunojnë me organizatat e konsulencës së ekspertëve të sektorit për të ofruar mbështetje cilësore dhe të përgjegjshme për kolegjet partnere të Tajlandës.

Impakti jonë deri tani

Vlerësimet e projektit deri tani kanë një impakt të konsiderueshëm, duke përfshirë:

 • ndryshimet në udhëzimet e politikës tajlandeze: gjashtë tema të reja për arsimin dhe aftësimin profesional janë miratuar nga OVEC, duke siguruar një kornizë për një qasje të qëndrueshme në arsimin sipërmarrës
 • zhvillimi i stafit: 30 arsimtarë morën pjesë në një program të zhvillimit profesional që ofroi njohuri themelore dhe mjete praktike për të mbështetur zhvillimin sipërmarrës të studentëve; pjesëmarrësit treguan besim më të madh në aftësinë e tyre për t'u angazhuar dhe u mundësojnë studentëve dhe kolegëve të përqafojnë axhendën e sipërmarrjeve të tyre dhe grupet e arsimtarëve, menaxherët e qendrave të inkubacionit dhe drejtorët nga pesë kolegjet e përzgjedhura kanë përfituar nga përkrahja shtesë për trajnim
 • ndryshimi i kurrikulës: kurikula e re aktualisht është pilotuar në pesë kolegje
 • angazhimi institucional: drejtorët prej pesë kolegjeve kanë premtuar të mbështesin zbatimin e kurrikulit të ri dhe të zhvillimit të partneritetit.

Për partnerët e projektit në Mbretërinë e Bashkuar, ne kemi përfituar nga një profil i zgjeruar ndërkombëtar, partneritete të reja dhe më të fuqishme dhe zhvillim të përmirësuar të stafit. Si një projekt ndërkombëtar, efektet e zgjerimit të horizonteve, duke përjetuar një qasje tjetër të kulturës për të punuar, duke ndërtuar ekipe të reja dhe duke frymëzuar zhvillimin e ekspertizës në arsimit sipëmarrës do të përfitojnë në fund të fundit nxënësit tanë.

Qëllimet në të ardhmen

Planet tona janë që të vazhdojmë të ofrojmë trajnim për kolegjet tona partnere në Tajland. Ne parashikojmë që këto kolegje do të bëhen kampione rajonale, duke vazhduar të mbështesin institucionet e tjera për të futur kurrikulën e re dhe për të rritur aktivitetet e tyre të sipërmarrjes.

Janë duke u zhvilluar diskutime për të mbështetur një çmim të përbashkët dhe sigurimin e vazhdueshëm të cilësisë dhe zhvillimin e aktiviteteve të vazhdueshme të zhvillimit profesional.

Lexoni më shume rreth projektit, duke kontaktuar një nga ekipi:

Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) | Christine Evans, Drejtoreshë e operacioneve

Hertford Regional College | Nicola Pittman, Menaxher projektesh

South Eastern Regional College (SERC) | Kieran McKenna, Drejtoreshë e sipërmarrjes: