FE+ është një grup kolegjesh që ndodhen në korridorin e Luginës Tees në MB. Ata u bashkuan për t’u bazuar në qasjen e tyre strategjike ndaj punës me kolegët në mbarë rajonin e Luginës Tees dhe për të sinkronizuar mbështetjen e ofruar ndër kolegje.

Ky rast studimor është përmbledhje e gjetjeve të kolegjeve gjatë punës së përbashkët për këtë projekt të synuar drejt rezultateve të nxënies për nxënësit me vështirësi në mësim-nxënie dhe/ose me aftësi të kufizuara.

Kolegjet e përfshira në këtë “grup” ishin:

  • Kolegji i Cleveland për Art dhe Design
  • Kolegji i Darlington
  • Kolegji i Hartlepool për Arsim të Mëtejmë
  • Kolegji i Middlesbrough
  • Kolegji i Redcar dhe Cleveland
  • Kolegji Stockton Riverside

Ja një fragment nga dokumenti i plotë i cili mund të shkarkohet më poshtë:

Ne u takuam si ekip i Grupit FE+ dhe u dakorduam për fushat që secili kolegj do të drejtoj. Aktiviteti është formësuar dhe përcaktuar duke u konsultuar me personelin arsimor, nxënësit, menaxhmentin e lartë dhe prindërit. Grupi ka përcaktuar një plan veprimi me synimet kyçe të detajuara dhe afatet kohore”.

ÇFARË BËNË ATA

Koordinimi për projektin është bërë përmes Menaxherit të Operimeve të FE+ i cili monitoroi të gjithë aktivitetin. Të gjitha kolegjet punuan bashkërisht për të formësuar strukturat strategjike dhe mbështetëse të Grupit FE+.

GJETJET

Përmbledhja e plotë e gjetjeve mund të shkarkohet më poshtë, sidoqoftë vetëm disa nga shumë mësimet e nxjerra kyçe përfshinë:

  • Merr dukshëm më shumë kohë sesa që mendoni për të mbledhur të dhënat që shërbejnë për informim për vendim-marrjen tuaj. Puna me prindërit/kujdestarët dhe fitimi i besimit të tyre është thelbësor.  
  • Sigurohu që punëtorët kyç janë në dispozicion në kohë specifike të ditës për të përkrahur nxënësit, p.sh. të vijnë në kolegj, gjatë kohës së drekës dhe në fund të ditës për punë reflektuese. 
  • nxënësit me të vërtetë e çmojnë punën praktike për përvojë – janë dhënë reagime pozitive nga të gjithë nxënësit në lidhje me punën e tyre praktike. 
  • Modeli i kurrikulës duhet të jetë fleksibil që të përmbushë një gamë të gjerë të nevojave të nxënësve.

Gjashtë institucionet e përfshira gjithashtu ofruan zbërthim të arritjeve të tyre vetjake dhe reflektime për projektin, duke diskutuar se si janë duke vazhduar tutje nga ky projekt, dhe si do të ndahet puna me të tjerët në “grup”.

Vegëza të jashtme