Vlerësim i gjuhës i dizajnuar për nevojat tuaja

Këshilli Britanik ka mbi 80 vite përvojë në mësimdhënie të gjuhës dhe testim në mbarë botën.

Puna jonë në vlerësimin e gjuhës drejtohet nga ekspertët kryesorë në fushë dhe ka një agjendë kërkimesh gjithëpërfshirëse. Duke u bazuar në këto njohuri dhe këtë përvojë, shërbimi ynë për konsultimin rreth zgjidhjeve të vlerësimeve ofron mbështetje vlerësimi të një standardi ndërkombëtar.

Ekipi ynë i zgjidhjeve të vlerësimit punën me ministritë dhe institucionet arsimore për të këshilluar dhe për të mbështetur nismat dhe projektet që lidhen me vlerësimin. Ne punojnë në bashkëpunim me shumë palë interesi, nga politikëbërësit te mësimdhënësit, për të siguruar harmonizimin e vlerësimit brenda sistemeve arsimore vendore dhe për të arritur ndikim pozitiv.

Këtë e bëjmë duke:

  • ofruar trajnime që lidhen me vlerësimin
  • vlerësuar sistemet aktuale të vlerësimit
  • zbatuar praktikat e sigurimit të cilësisë
  • mbështetur ofrimin dhe operimet e projekteve të shkallës së gjerë të testimit
  • këshilluar për projektimin dhe zhvillimin e sistemeve të qëndrueshme vendore të vlerësimit
  • harmonizuar mjetet e vlerësimit me Kornizën e Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët (CEFR) dhe kornizat e tjera.