Aptis for teachers

Aptis për mësimdhënës është variantë e Aptis-it gjeneral. Mund të përdoret nga Ministritë e Edukimit apo institucionet e edukimit në tërë botën për të testuar aftësitë e Gjuhës Angleze të mësimdhënësve, nxënësve, apo kandidatëve në programet trajnuese për mësimdhënie. Është I disenjuar apostafat për sektorin e edukimit; mund të integrohet plotësisht në sistemin ekzistues dhe të menagjohet lokalisht, duke ju mundësuar mësimdhënësve që të ndjekin nivelin e Anglishtes së tyre nëpër kohë, dhe suksesi I trajnimeve të matet me sukses.

Struktura dhe zgjatja e Aptis për mësimdhënës është i njejtë si Aptis gjeneral; sidoqoftë, përmbajtja e testit lidhet specifikisht me mësimdhënës, dhe skenaret e përdorura në test përshkruajnë situata të përditshme të punës së mësimdhënësve. Si rezultat pyetjet janë të njohura, duke ju mundësuar kandidatëve të fokusohen vetëm në gjuhë duke mos u preokupuar me kontekstin e pyetjeve.

APTIS PËR MËSIMDHËNËS MUND TË PËRDORET PËR:

  • Mësimdhënës të Anglishtes nëpër gjithë botën
  • Mësimdhënës të lëndëve tjera nëpër gjithë botën
  • Mësimdhënës të Anglishtes në programe të mëdha gjuhësore, përfshirë programe komerciale
  • Kandidatë në programe trajnuese për mësimdhënie apo programe universitare
  • Të tjerë profesionistë që punojnë në kontekste edukative.