Testi i dëgjimit ka 25 pyetje të ndara në tre lloje dhe zgjatë deri në 55 minuta.

Vegëza të jashtme