Kjo video shpjegon aspektet e rrjedhshmërisë dhe koherencës që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në IELTS., të cilat përfshijnë të folurit në kohëzgjatje të madhe, organizimin logjik të ideve dhe shënjimin në mënyrën e duhur për të treguar drejtimin e mendimeve tuaja. Sugjerimet dhe shembujt, së bashku me këshillë për përmirësimin e rrjedhshmërisë së të folurit tuaj të gjuhës angleze.