Kjo video shpjegon aspektet e fondit të fjalëve dhe fjalorit që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në IELTS, ku përfshihen renditja, konotacioni, përdorimi i fjalëve apo shprehjeve më pak të zakonshme dhe parafrazimi. Gjithashtu janë ofruar sugjerimi se si të ushtrohet dhe të përmirësohet leksiku dhe fjalori juaj i gjuhës angleze.