Kjo video shpjegon aspektet e shqiptimit që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në IELTS, ku përfshihen theksimi i fjalëve, theksimi i fjalive, intonacioni dhe ndarja e fjalëve.