Special arrangements
Special arrangements image

Këshilli Britanik synon të sigurojë që secili kandidat trajtohet drejtë dhe objektivisht dhe që atyre u jepen kushtet optimale që të mbajnë provimet e tyre. Ne mund të bëjmë aranzhime që të akomodojmë rrethana të veçanta apo kërkesa që t’u mundësojmë kandidatëve për testim të vijnë në qendrën për testim, të kuptojnë pyetjet dhe të japin përgjigjet për testimin e tyre. 

 Nëse keni nevojë për aranzhime të veçanta për provimin tuaj, ju lutem ndjekni instruksionet për secilin provim më poshtë. Aranzhimet e veçanta varen nga bordi ekzaminues dhe në disa raste mund të mos përfshiheni nga një pjesë e ekzaminimit për shkak të aftësisë së kufizuar apo vështirësisë. Ju lutem vini re që nuk lejohen asnjë dokument lidhur me aranzhime të veçanta pas mbylljes së procesit të regjistrimit. 

ARANZHIMET E VEÇANTA MUND TË OFROHEN PËR:

IELTS

Nëse keni nevojë për version të modifikuar të testit ju lutem na kontaktoni së paku tre muaj para datës së testimit. Periudha e lajmërimit është e nevojshme që të përgatitet version i modifikuar i testit. Nëse rrethanat tuaja kërkojnë aranzhime të veçanta administrative, p.sh. kohë shtesë, duhet të kontaktoni me lajmërim së paku gjashtë javë paraprakisht. Do të duhet të ofroni certifikatë mjekësore të lëshuar brenda dy viteve të fundit nga koha e regjistrimit në zyrë. 

Nëse përdorni ndonjë pajisje elektronike që ju ndihmon për një gjendje shëndetësore, p.sh. një aparat dëgjimi ose një pajisje diabetik, ju lutemi informoni paraprakisht qendrën tuaj të testimit me një dokumentacion mjekësor të vlefshëm. Për më shumë detaje, ju lutemi vizitoni këtë faqe.

Provimet universitare dhe profesionale 

Në shumicën e rasteve do të duhet të kontaktoni bordin ekzaminues apo universitetin drejtpërdrejt për kërkesë për nevojë të veçantë. Bordi ekzaminues do të kontaktojë Këshillin Britanik lidhur me aranzhimet dhe do të ju informojë lidhur me miratimin e kërkesës tuaj. Ju mund të na kontaktoni lidhur me kërkesën për nevoja të veçanta nëse jeni regjistruar që të mbani provim me ne. Do të ju duhet të ofroni certifikatë mjekësore të lëshuar brenda dy viteve të fundit nga koha e regjistrimit për provim.

Çfarë dokumente më duhet të dorëzojë?

Aplikacioni juaj duhet të mbështetet me dëshmi mjekësore, e cila duhet të përmbushë kriteret e mëposhtme: 

 • të jenë legalë dhe të jenë në gjuhën angleze apo atë
 • të jetë dokument origjinal në letër me titullar që përmban emrin, kualifikimet relevante dhe nënshkrimin e mjekut të njohur
 • të japë deklarim të qartë të aftësisë së kufizuar të kandidatit 
 • të qartësojë se aftësia e kufizuar e arsyeton aranzhimet e veçanta. 

Dëshmia mjekësore duhet të jetë në formën e raportit të përgatitur në periudhë jo më larg se dy vite para datës së testimit. 

Çfarë lloj përkrahje mund të përfitoj?

Nëse keni kufizime në të dëgjuar apo të pamur, ju mund të keni të drejtën për material të modifikuar të provimit, duke përfshirë: 

 • Letrat e Brajlit (Grada 1/e pakontraktuar apo Grada 2/e kontraktuar)
 • Shtypjen në letër të madhe: ose madhësi A4 (18pt bold font) ose madhësi A3 (15.5pt font)
 • Materiale për dëgjim: CD për nevoja të veçanta apo testim për lexim të buzëve 
 • Material për të folur: Brajli apo letër e shtypur në madhësi të madhe aty për aty në letër apo në formë vizuale. 

Nëse keni disleksi apo vështirësi fizike ju mund të kërkoni aranzhime të vecanta adiministrative, duke përfshirë:  

 • kohën shtesë: 25-100 për qind kohë shtesë varësisht nga nevojat tuaja 
 • pauza të mbikëqyrura gjatë ekzaminimit 
 • përdorimin e kompjuterit 
 • amanuensis (personi i cili do të shkruajë përgjigjet tuaja)
 • lexues 
 • shkrues/kopjues (transkript verbatim)
 • testim në të folur: formati standard, me “partner manekin” apo në formatin e vetëm 
 • kujdestar shtesë.