Creative Spotlight

Creative Spotlight është një program shumë-mujor i përbërë nga module të kuruara me kujdes për të zgjeruar njohuritë ekzistuese të pjesëmarrësve dhe për të inkurajuar zhvillimin e aftësive që janë kritike për prodhimin e përmbajtjes cilësore.

Ky program zhvillohet në kuadër të projektit Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor (CC4WBs), zbatuar nga UNESCO, British Council dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim për Zhvillim (AICS) dhe financuar nga Bashkimi Evropian.

Pjesëmarrësit e këtij programi do të ndërmarrin një udhëtim që përfshin një seri gjithëpërfshirëse kursesh të mësimit elektronik të pavarur, seanca trajnimi dhe seminare online, grante për produkcion të shoqëruara me mentorim dhe Çmime për përmbajtjen më të mirë të krijuar gjatë këtij cikli programi. Objektivi i rrugës mësimore është të përmirësojë njohuritë e pjesëmarrësve në krijimin e përmbajtjes video, tregimin vizual, tregimin në shumë platforma dhe të vazhdojë me tendencat dhe teknologjitë në zhvillim në krijimin e përmbajtjes. Qëllimi kryesor është përfshirja dhe zgjerimi i audiencës nëpër platforma të ndryshme.

Cikli i programit Creative Spotlight brenda CC4WBs do të ofrohet nga Fondacioni Thomson, një organizatë udhëheqëse për zhvillimin e mediave dhe ndërtimin e kapaciteteve në Evropë. Nëpërmjet komponentit Creative Spotlight të projektit CC4WBs, ne synojmë të promovojmë dialogun ndërkulturor dhe të rrisim ndikimin socio-ekonomik të sektorit kulturor dhe krijues në Ballkanin Perëndimor.