Puna jonë në arsim fokusohet në ndërkombëtarizimin e arsimit, duke ndarë ekspertizën e MB-së dhe inovacionin në mbarë botën dhe duke mbledhur partner në arsim që të punojnë bashkë në projekte të përbashkëta. 

Puna jonë në shoqëri u ndihmon qytetarëve dhe institucioneve që të kontribuojnë për një botë më gjithëpërfshirëse, të hapur dhe prosperuese dhe lidh çështjet vendore me temat globale, që fillojnë nga veprimet shoqërore deri te diversiteti dhe çështjet që kanë të bëjnë me rininë.

Ne udhëheqim programin në partneritet me organizata vendore e ndërkombëtare të cilat ofrojnë ekspertizë në fushat si rina dhe ndërmarrësia sociale, mundësitë e barabarta dhe diversiteti, migrimi, përfshirja sociale dhe angazhime si dhe qytetarësia aktive.

Në këtë seksion