"Shkollat e shekullit 21" është program arsimi ambicioz tre vjeçar, në vlerë 10 milion funta, i dizajnuar dhe zbatuar nga British Council dhe i financuar nga qeveria e MB-së. 

I realizuar në partneritet me institucionet arsimore përkatëse në secilin vend, programi synon të pajisë me shkathtësi të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve një milion nxënës të moshës 10-15 vjeç në Ballkanin Perëndimor.  Krahas mësimit të shkathtësive të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, fëmijët do të mësojnë shkathtësi praktike të programimit dhe do të kenë mundësi t’i praktikojnë shkathtësitë e tyre përmes informatikës fizike.

Si pjesë e programit, secilës shkollë në Ballkanin Perëndimor do t’i sigurohet një numër pajisjesh micro:bit,  që janë kompjuterë të formatit të xhepit të cilët fëmijët mund t’i programojnë dhe përdorin në lëndë të ndryshme për të zgjidhur problemet e përditshme. Micro:bit-i do t’ju mundësojë nxënësve të mësojnë në mënyrë argëtuese, interaktive dhe inovative.

Për të konkurruar në tregun global të punës, shkathtësitë si zgjidhja e problemeve, mendimi kritik, njohuritë digjitale dhe kreativiteti janë kyçe për sukses. 

"Shkollat e shekullit 21" mbështet të rinjtë në Ballkanin Perëndimor për zhvillim në këto fusha në mënyrë që ata të mund të ndërtojnë një të ardhme më të mirë.