Pse Shkollat e shekullit 21?

Njerëzimi po hyn në revolucionin e katërt industrial dhe teknologjitë e mençura po sjellin një sërë ndryshimesh në ekonomi, tregun e punës dhe në vetë jetën tonë. Arsimi është mënyra për t’i përgatitur fëmijët për sfidat e epokës së re. Përveç njohurive teknike klasike në fushën e teknologjisë së informacionit, për punësim  në të ardhmen në shekullin 21 do të kërkohen edhe njohuri dhe shkathtësi të reja. Krahas njohurive digjitale, për përparimin e individit dhe po ashtu të shoqërisë, në zgjidhjen e problemeve do të jetë i domosdoshëm edhe mendimi kreativ, kritik dhe analitik.

Programi ynë - Shkollat e shekullit 21 - është përgjigjja ndaj kësaj kërkese. Duke iu mësuar fëmijëve shkathtësitë e nevojshme për shekullin 21, ne investojnë në të ardhmen e tyre, dhe me këtë edhe në të ardhmen e ekonomisë së Ballkanit Perëndimor.

Programi ynë do t’i ndihmojë sistemet e arsimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor që, ashtu si në vendet më të zhvilluara të botës, t’ju mundësojë nxënësve përvetësimin e shkathtësive të cilat në të ardhmen do t'ju sigurojnë  mundësi më të mira punësimi dhe zhvillim personal. Duke investuar sot në nxënësit, ne investojmë në të ardhmen e tyre.

Për programin Shkollat e shekullit 21 

Programi Shkollat e shekullit 21 është program arsimi ambicioz tre vjeçar, në vlerë 10 milion funta, i dizajnuar dhe zbatuar nga British Council-i dhe financuar nga qeveria e MB-së. Ky program do t’i pajisë mbi një milion nxënës të moshës 10-15 vjeç në Ballkanin Perëndimor me shkathtësi të mendimit kritik, zgjidhje të problemeve dhe kodimit. 

Programin e zhvillojmë në partneritet me institucionet arsimore përkatëse në secilin vend të regjionit. Ai do t’ju mundësojë nxënësve të mësojnë në mënyrë argëtuese, interaktive dhe inovative. Krahas mësimit të shkathtësive të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, fëmijët do të mësojnë shkathtësi praktike të programimit dhe do të kenë mundësi t’i praktikojnë shkathtësitë e tyre përmes informatikës fizike (physical computing). Si pjesë e programit, secila shkollë në Ballkanin Perëndimor do të pranojë një numër të pajisjeve micro:bit, që janë kompjuterë të formatit të xhepit, në të cilët fëmijët mund të programojnë dhe t’i përdorin në lëndë të ndryshme për të zgjidhur problemet e përditshme.  

Si i mbështet programi shkollat?

Programi Shkollat e shekullit 21 ofron mentorim të vazhdueshëm dhe burime me vlerë për ndërtimin e kapaciteteve të drejtorëve të shkollave, mësimdhënësve dhe politikëbërësve. Të gjitha shkollat fillore (nxënësit e moshës 10-15 vjeç) do të pajisen me pajisje micro:bit (kompjuter në format xhepi), të cilat do t’i ndihmojnë të rinjtë të mësojnë shkathtësi të reja digjitale dhe të kodimit në mënyrë argëtuese dhe interaktive. 

Për të konkurruar në tregun global të punës, shkathtësitë si zgjidhja e problemeve, mendimi kritik, njohuritë digjitale dhe kreativiteti janë çelësi për sukses. Programi Shkollat e shekullit 21 mbështet të rinjtë për zhvillim në këto fusha, në mënyrë që ata ta ndërtojnë një të ardhme më të mirë.

Shkathtësitë që do të zhvillohen fillimisht tek nxënësit e moshës 10-15 vjeç janë:

Mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve: të menduarit e vetë-menaxhuar që prodhon ide të reja dhe inovative dhe zgjidh probleme. Nxënësit do të përfitojnë aftësi për të reflektuar në mënyrë kritike për përvojat e proceset e nxënies dhe të marrin vendime efektive.

Shkathtësitë e kodimit: mësimdhënësit dhe fëmijët njoftohen me programimin përmes kodimit të bazuar në blloqe në micro:bit. Kjo është pajisje që ka për qëllim t’i frymëzojë të rinjtë të bëhen kreativë në fushën digjitale dhe të zhvillojnë shkathtësitë kryesore në shkencë, teknologji dhe inxhinieri. Fëmijët do të kenë mundësi po ashtu të mësojnë HTML, CSS dhe Python duke krijuar lojëra, animacione dhe faqe interneti në Klubet e kodimit si aktivitete pas orarit të mësimit.

Për më shumë informacion për këtë program na kontaktoni