Si pjesë e programit "Shkollat e Shekullit 21", ne organizuam një seri webinaresh që kishin për qëllim të ndihmojnë prindërit dhe mësimdhënësit të kuptojnë më mirë aftësitë që fëmijët zotërojnë në programin tonë, dhe që u japin mësimdhënësve ide të reja se si t'i zbatojnë ato me sukses në klasat e tyre. Këtu mund të shihni regjistrimet e të gjithë webinareve dhe prezantimeve nga folësit tanë.