Në këtë faqe, do të gjeni dhe do keni mundësi të shkarkoni materiale falas që do t'ju ndihmojnë të zbatoni aftësitë e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve si dhe ato koduese në klasat tuaja. Materialet janë në dispozicion në Gjuhën shqipe, boshnjake dhe turke.