Teachers, "Ali Gashi", Drenas

Çfarë ka ndodhur? (cila ishte sfida në këtë rast)

Kjo është historia që flet për ‘mundësinë’- se si katër mësuesve u është dhënë mundësia të marrin pjesë në trajnimet e MKZP dhe Mikrobitit dhe si kjo i ka motivuar që të vazhdojnë më tej trajnimet, duke ndarë njohuritë dhe eksperiencën edhe me 30 mësues të tjerë. Numri i mësuesve që kishin mundësinë të marrin pjesë në trajnimet e MKZP sipas formulës së Këshillit Britanik në bazë të numrit të nxënësve për shkollë, ishte i limituar, përderisa kishte një interesim shumë të madh prej mësesve të tjerë por nuk kishin mundësi të merrnin pjesë në trajnim. Prandaj në mënyrë që të plotësojnë nevojat e kolegëvë të tyre këta katër mëses vendosën të organizojnë vet trajnimet e MKZP dhe Mikrobitit edhe për 30 mësues të klasave 6 deri 9.

Çfarë është bërë për të adresuar këtë sfidë?

Pas trajnimve fillestare për udhëheqësit e shkollave dhe mësuesve në MKZP dhe mikrobitit, gjatë vizitave mentoruese një numër i madh i mësuesve filluan të tregojnë interesim të jashtëzakonshëm për këto trajnime të cilët nuk kishin pasur mundësi të merrnin pjesë. Pasi në bazë të kritereve, një trajnim tjetër nuk ishte i mundur, mësuesit e trajnuar filluan të organizojnë një trajnim vet për kolegët e tyre. Interesimi ishte i madh, edhe 30 mësues të tjerë i'u bashkuan trajnimeve, të cilët tani përdorin metodat e MKZP në klasët e tyre dhe përkrahin nxënësit në përdorimin dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme me ndihmën e mikrobitit. Mirëpo me këtë sfidë erdhën edhe pengesa tjera me aktivitetin e ardhshëm, atë të themelimit të Klubeve Koduese dhe selektimit të pjesëmarrësve.

Për shkak të mungesës së infrastrukturës  dhe të laptopëve, mësuesi i TIK-ut Z. Bejzë Bytyqi sfidoi veten në implementimin e kësaj pjese të projektit.

Kështu që ai vendosi të shkojë në shkollën fqinje “Mehdi e Sylejman Bytyqi” të cilët mënjëherë u ofruan për ndihmë duke ju ofruar gjashtë laptop deri në themelimin e Klubit Kodues dhe përzgjedhjen e pjesëmarrësve.

Ai krijoi mundësinë për çdo nxënës nga klasat 6-9 që të tregojnë aftësitë në kodim me mikrobitin, dhe në fund 22 nxënës u përzgjodhën, dhe secili prej tyre u pajis me një mikrobit. Këta nxënës vazhdimisht kodojnë me mikrobit, dhe prezantojnë punën e tyre në shkollë jashtë orarit të rregullt.

Rezultatet kryesore

 Rezultati kryesor i këtij veprimi është suksesi i seminareve. Ky seminar ndikoi në procesin mësimor në më shumë se 30 mësues, të cilët tani i aplikojnë teknikat e MKZP si dhe kodimin me mikrobit me të gjithë nxënësit e klasave 6-9. Për më shumë, nxënësit tani dinë të dallojnë pyetjet e mendimit kritik dhe dinë të përgjigjen në mënyrë të përshtatshme, si dhe si të adresojnë sfidat ditore nëpërmjet ndihmës së mikrobitit. Po ashtu, seminari i ndihmoi mësuesit të shkëmbejnë ide, të mësojnë nga përvojat e njëri - tjetrit, të jenë proaktiv në punë ekipore, dhe më e rëndësishmja të punojnë bashkë për një qëllim, në edukimin e gjeneratave të reja që të zgjidhin problemet nëpërmjet mendimit kritik.

Ndikimi pozitiv

 Ky seminar ndryshoi procesin e mësimit për të gjithë mësuesit pjesëmarrës, të cilët më pas organizuan kurse duke u bazuar në teknikat që i mësuan gjatë trajnimeve. Këto teknika të MKZP ndikuan që nxënësit të bëhen më kurreshtarë, të kuptojnë më mirë procesin mësimor, të zhvillojnë mendjemprehtësi, dhe të zgjidhin shpejt problemet. Formësimi i të ardhmes së nxënësve duke ju dhënë themele që të mësojnë shpejt, të mendojnë në mënyrë kritike, dhe të zgjidhin probleme, duhet të jetë trashëgimia kryesore e çdo sistemi të arsimit në përgjithësi. Prandaj, programi Shkollat e Shekullit 21 ofron një program i cili adaptohet dhe praktikohet lehtë nga të gjithë ata që marrin pjesë në trajnimet e MKZP dhe mikrobitit. Seminare si kjo mund të organizohen lehtë në çdo shkollë pjesëmarrëse, dhe është një mundësi e mrekullueshme për çdo mësues që të pasurojnë portfolin e tyre me teknika që do të kalojnë tek nxënësit.

Mësimet/ rekomandimet se çfarë mund të bëhet ndryshe në të ardhmen

Sfida e vetme e cila u paraqit si pengesë për implementimin e duhur të seminarit dhe fillimin e punës në Klubet Koduese ishte mungesa e energjisë elektrike në institucionin e shkollës. Kjo shkaktoi vonesa në fillimin e seminarit si dhe në projektet e Klubeve Koduese, por arritëm ta përfundojnë në kohë. Po të ishte edhe një mundësi tjetër, do të ishte shumë mirë sikur nxënësit të përfshiheshin gjithashtu. Një rekomandim do të ishte që MKZP dhe kodimi me mikrobit të përfshihen në planprogramin për klasat 6-12 me përmbajtje të përshtatshme me nivelin klasor.

Thënie motivuese

 Më poshtë janë disa thënie nga nxënësit dhe mësuesit që kishin rastin të marrin pjesë në këtë seminar.

“Jemi me fat që edukohemi në Shek 21”

- Genta Bytyqi, nxënëse

“Është një mundësi e mrekullueshme e cila vjen në kohën e duhur, zhvillimi I aftësive nëpërmjet lojës dhe aktiviteteve”

- Diana Bytyqi, nxënëse

“Ky është një hap shumë i madh dhe i rëndësishëm për ne, që të konkurrojmë me kolegët nga Evropa”

- Lavdije Idrizi Bytyqi, mësuese