Teachers, "Ali Gashi", Drenas

Çka ka ndodhur? (cilaishte sfida në këtë rast)

Kjo është storie që flet për ‘mundësinë’- se si katër mësimdhënësve u është dhënë mundësia të marrin pjesë në trajnimet e MKZP dhe Micro:bit dhe si kjo i ka motivuar që të vazhdojnë vet trajnimet tutje, duke ndarë njohuritë dhe eksperiencën edhe me 30 mësimdhënës tjerë. Numri i mësimdhënësve që kishin mundësinë të marrin pjesë në trajnimet e MKZP sipas formulës së British Council në bazë të numrit të nxënësve për shkollë, ishte i limituar, përderisa kishte një interesim shumë të madh prej mësimdhënësve tjerë por nuk kishin mundësi të marrin pjesë në trajnim. Prandaj në mënyrë që të plotësojnë nevojat e kolegëvë të tyre këta katër mësimdhënës vendosën të organizojnë vet trajnimet e MKZP dhe Micro:bit edhe për 30 mësimdhënës të klasave 6 deri 9.

Çka ëhtë bërë për të adresuar këtë sfidë?

Pas trajnimve fillestare për udhëheqësit e shkollave dhe mësimdhënës në MKZP dhe micro:bit, gjatë vizitave mentoruese një numër i madh i mësimdhënësve filluan të tregojnë interesim të jashtëzakonshëm për këto trajnime të cilët nuk kishin pasë mundësi të marrin pjesë. Pasi që në bazë të kritereve një trajnim tjtetër nuk ishte i mundur, mësimdhënësit e trajnuar filluan të organizojnë një trajnim vet për kolegët e tyre. Interesimi ishte i madh, edhe 30 mësimdhënës erdhën nëpër trajnime, të cilët tani përdorin metodat e MKZP në klasët e tyre dhe përkrahin nxënësit në përdorimin dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme me ndihmën e micro:bit. Mirëpo me këtë sfidë erdhën edhe pengesa tjera me aktivitetin e ardhshëm, atë të themelimit të klubeve koduese dhe selektimit të pjesëmarrësve.

Për shkak të infrastrukturës së mangët dhe mungesës së llap-topëve, mësimdhënësi i TIK-ut Z. Bejzë Bytyqi sfidohej në implementimin e kësaj pjese të projektit.

Kështu që shkoj në shkollën fqinje “Mehdi e Sylejman Bytyqi” të cilët mënjëherë u ofruan për ndihmë duke ju huazuar gjashtë llap-top deri në themelimin e klubit kodues dhe përzgjedhjen e pjesëmarrësve.

Ai krijoi mundësinë për çdo nxënës nga klasat 6-9 që të tregojnë aftësitë në kodim me micro:bit, dhe në fund 22 nxënës u përzgjedhën, dhe secili individualisht u pajis me një micro:bit. Këta nxënës vazhdimisht kodojnë me micro:bit, dhe prezantojnë punën e tyre në shkollë jashtë orarit të rregullt.

Rezultatet kryesore

 

Rezultati kryesor i këtij veprimi është suksesi i punëtorisë. Kjo punëtori ndikoj në procesin mësimor në më shumë se 30 mësmdhënës, të cilët tash i aplikojnë teknikat e MKZP si dhe kodimin me micro:bit me të gjithë nxënësit e klasave 6-9. Për më shumë, nxënësit tani dijnë të dallojnë pyetjet e mendimit kritik dhe dijnë të përgjigjen në mënyrë të përshtatshme, si dhe si të adresojnë sfidat ditore nëpërmjet ndihmës së micro:bit. Poashtu, punëtoria ju ndihmoj mësimdhënësve të shkëmbejnë ide, të mësojnë nga përvojat e njëri tjetrit, të jenë proaktiv në punë grupore, dhe më e rëndësishmja të punojnë bashkë për një qëllim, dhe edukimin e gjeneratave të reja që të zgjidhin problemet nëpërmjet mendimit kritik.

Ndikimi pozitiv

 

Kjo punëtori ndryshoj procesin e mësimt për të gjithë mësimdhënësit pjesëmarrës, të cilët pastaj organizuan kurse duke u bazuar në teknikat që i mësuan gjatë trajnimeve. Këto teknika të MKZP ndikuan që nxënësit të bëhen më kurreshtarë, të kuptojnë më mirë procesin mësimor, të zhvillojnë mendjemprehtësi, dhe të zgjidhin shpejtë problemet. Tutje, formësimi i ardhmërisë së nxënësve duke ju dhënë themele që të mësojnë shpejtë, të mendojnë në mënyrë kritike, dhe zgjidhin probleme, duhet të jetë trashëgimia kryesore e çdo sistemi të edukimit në përgjithësi. Prandaj, programi Shkollat e Shek. 21 ofron një program i cili adaptohet dhe praktikohet lehtë nga të gjithë ata që marrin pjesë në trajnimet e MKZP dhe micro:bit. Punëtoritë si kjo mund të organizohen lehtë në çdo shkollë pjesëmarrëse, dhe është një mundësi e mrekullueshme për çdo mesimdhënës që të pasurojnë portfolion e tyre me teknika që do të përcillen tek nxënësit.

Mësimet/ rekomandimet se çka mund të bëhet ndryshe herave tjera

Sfida e vetme e cila u paraqit si pengesë për implementimin e duhur të punëtorisë dhe fillimin e punës në klubet koduese ishte mungesa e rrymës në objektin e shkollës. Kjo shkaktoi vonesa në punëtori si dhe në projektet e klubeve koduese, por arritëm ta përfundojmë me kohë. Po të ishte edhe një mundësi tjetër, do të ishte shumë mirë sikur nxënësit të përfshihen poashtu. Një rekomandim do të ishte që MKZP dhe kodimi me micro:bit të përfshihen në planprogram për klasat 6-12 me përmbajtje të përshtatshme me nivelin klasor.

Thënie përkrahëse

 Më poshtë janë disa thënie nga nxënësit dhe mësimdhënësit që kishin rastin të marrin pjesë në këtë punëtori.

“Jemi me fat që edukohemi në Shek 21”

- Genta Bytyqi, nxënëse

“Është një mundësi e mrekullueshme e cila vjen në kohën e duhur, zhvillimi I aftësive nëpërmjet lojës dhe aktiviteteve”

- Diana Bytyqi, nxënëse

“Ky është një hap shumë i madh dhe i rëndësishëm për ne, që të konkurrojmë me kolegët nga Evropa”

- Lavdije Idrizi Bytyqi, mësimdhënëse