Fshati Kishnarekë është një fshat me madhësi mesatare, rreth 10 km nga qyteti i Drenasit, dhe rreth 40 km nga Prishtina. Shkolla në Kishnarekë është një shkollë fillore dhe e mesme e ulët, e cila përfshin gjithashtu nivelin parashkollor dhe që aktualisht akomodon rreth 375 fëmijë në procesin e të mësuarit.

Shkolla u përfshi në programin e trajnimit 'Shkollat e Shekullit 21' në pranverën e vitit 2019 dhe katër mësues nga kjo shkollë u trajnuan. Menjëherë pas trajnimit nisën të krijohen klubet e kodimit, me pjesëmarrjen e 7-8 nxënësve të klasave të shkollës së mesme të ulët. Me këtë projekt, shkolla mori pjesë në konkursin kombëtar të kodimit dhe u rendit në vendin e dytë si projekti më interesant.

Shkolla u zgjodh gjithashtu sepse ka fëmijë me nevoja të veçanta (tre fëmijë) dhe një fëmijë të prekur nga situata e ulët socio-ekonomike.

Faktorët që kontribuojnë ose frenojnë ndikimin e programit

Përveç suksesit që shkolla arriti me projektin, u vunë re shumë faktorë që frenuan zbatimin e programit, veçanërisht gjatë vitit të kaluar:

  • Së pari, shkolla u përball me mungesën e materialeve të nevojshme për idetë e projekteve. Kjo përfshinte gjithashtu mungesën e kabinetit të TIK, si dhe të internetit funksional deri në këtë vit i cili u sigurua si investim i ri.
  • Së dyti, mësuesit nuk kishin shumë njohuri dhe aftësi të zhvilluara në kodim, meqenëse hapësira e dedikuar gjatë trajnimit nuk ishte e mjaftueshme për të marrë një njohuri më të thellë të kodimit.
  • Së treti, ishte e vështirë të përfshiheshin në aktivitete të mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore fëmijë me vështirësi në të mësuar. Trajnimi i këtyre aftësive nuk u përqëndrua në qasjet se si të punohet me një grup të tillë nxënësish.
  • Së fundmi, pandemitë që goditën shoqërinë pothuajse ndaluan gjithçka në drejtim të kodimit dhe zbatimit të aktiviteteve të tjera. Mësuesit nuk mund të organizonin punë në grupe me fëmijët, dhe herë pas here mësimi duhej të zbatohej në distancë.

Mundësitë për të përmirësuar, rritur ose kopjuar modelin

Mësuesit e intervistuar, drejtori i shkollës dhe nxënësit dhanë disa njohuri të mira se si programi mund të përmirësohet në të ardhmen.

  1. Programi i trajnimit në të ardhmen të ketë module të metodologjisë më të qarta se si të punohet me fëmijët, veçanërisht me ata që kanë vështirësi në të mësuar.
  2. Mësuesit shprehën shumë më tepër nevojë për t'u trajnuar në kodimin dhe përdorimin e Mikrobitit në lëndët e tyre mësimore. Prandaj, ata theksuan nevojën për të pasur më shumë shembuj të teknikave të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve në përgjithësi, dhe kodimin me Mikrobit në veçanti në lëndë të ndryshme.
  3. Drejtori i shkollës shprehu rëndësinë që në të ardhmen nga mësuesit të kërkohet të hartojnë disa plane, si në temat e tyre të kursit, ashtu edhe për projektet e shkollës, dhe që trajnerët të kryejnë vizita më të gjata mentoruese dhe këshilluese për ta.
  4. Më shumë mësues të përfshihen në trajnimet e ardhshme të këtij lloji, në mënyrë që të kenë ndikim më të lartë në shkolla.
  5. Nxënësit shprehën nevojën për më shumë praktika të të mësuarit në grup, siç janë teknikat e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.