Shkolla “Ismail Qemali” është një nga shkollat më të mëdha në Prishtinë, me mbi 1000 nxënës. Ajo është një shkollë fillore dhe e mesme të ulët, duke përfshirë nivelin arsimor të klasave parashkollore (fëmijë 5 vjeç), fillore (1-5) dhe të mesme të ulët (6-9). Janë më shumë se 10 fëmijë me vështirësi në të mësuar, që ndjekin orët e rregullta të arsimit në shkollë. Tre mësues me trajnim të veçantë janë punësuar për të mbështetur fëmijët dhe mësuesit në arsimin gjithëpërfshirës, veçanërisht planifikimin dhe zbatimin e planeve individuale të arsimit për fëmijët me vështirësi në të nxënë.

Teknikat e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve të programit 'Shkollat e Shekullit 21' u zbatuan në mënyrë të konsiderueshme nga mësuesit në lëndë të ndryshme. Mësuesit përmendën teknika të tilla si gjashtë kapele, Taksonomia e Kostas, pema e problemeve, pyetjet me tre nivele, Mikrobiti dhe debati, të cilat u përshtatën aktiviteteve të ndryshme mësimore të lëndëve individuale. Ata theksuan se këto teknika promovojnë më shumë bashkëpunim ndërveprues midis vetë fëmijëve, dhe midis mësuesve dhe fëmijëve. Ata theksuan mënyrën se si këto teknika po instrumentalizojnë të nxënit duke marrë role të ndryshme në procesin e të mësuarit.

"Fëmijët ndiheshin më të lirë dhe më të barabartë për t'u angazhuar dhe diskutuar në aktivitete të tilla",

- një mësues i fizikës.

Një mësues tjetër vuri në dukje se si përdorimi i debatit në procesin e mësimdhënies i bëri fëmijët të ndjehen të barabartë.

"Përdorimi i debatit i bëri fëmijët të argumentojnë me fakte dhe të eleminojnë dallimet që ata shihnin te njëri-tjetri".

- një mësues

Kjo situatë ishte e qartë për të rritur vetëbesimin e fëmijëve, sepse atyre iu dha e njëjta hapësirë ​​dhe detyra si të tjerët. Mësuesit përmendën se fëmijët me vështirësi në të nxënë ishin aktivë deri diku gjatë këtyre aktiviteteve. Teknikat, veçanërisht ajo e gjashtë kapeleve dhe Mikrobiti, i stimuluan ata të jenë më aktivë në grupe, megjithëse roli i tyre në grup dhe në detyra ishte më pak sfidues. Sidoqoftë, nuk kishte asnjë tregues nëse performanca akademike e atyre fëmijëve u përmirësua si rezultat i zbatimit të aktiviteteve të mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore. Për më tepër, vëzhgimet e Mësuesit Ndihmës tregojnë se fëmijët me nevoja të veçanta tërhiqeshin dhe motivoheshin më shumë nga pjesëmarrja në aktivitetet e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.

Nga ana tjetër, prindërit e intervistuar (tre prindër të fëmijëve me vështirësi në të nxënë që ndjekin shkollën), duket se nuk janë të njohur me programin. Ata nuk konfirmuan nëse kishin dëgjuar ndonjëherë për programin. Kjo mund të ketë qenë për shkak të distancës kohore pasi programi është zbatuar më shumë se një vit e gjysmë para intervistës dhe është ndërprerë gjatë vitit të fundit për shkak të pandemisë Covid-19. Prindërit përmendën se ata ishin të kënaqur me shkollën për të përfshirë fëmijët e tyre në arsim, megjithatë situata me pandeminë ka qenë një sfidë e vërtetë për ta, pasi që ata fëmijë nuk mund të mësoheshin me mësimin online.

Reagimet nga nxënësit e intervistuar zbulojnë çështje të tjera që ata janë duke hasur në procesin e mësimit në shkollë. Ata thanë se fëmijët me nevoja të veçanta janë të angazhuar kryesisht në aktivitetet e të mësuarit, megjithëse me vështirësi, por që mësuesit po përpiqen të mbështesin të nxënit e tyre.

"Kjo varet shumë nga mënyra se si mësuesit u qasen atyre fëmijëve në klasë, dhe pastaj se sa ata fëmijë janë të angazhuar dhe të motivuar",

- një nxënës nga klasa e shtatë.

Kjo nënkupton mënyrën se si mësuesit miratojnë qasjen e tyre mësimore për fëmijët me nevoja të veçanta do të thotë shumë në nivelin e angazhimit të fëmijëve në procesin e të mësuarit. "Ndonjëherë mësuesit bëjnë kritikë, dhe kjo i bën fëmijët me vështirësi në të nxënë më të ndjeshëm emocionalisht dhe më të vështirë për t'u përqëndruar", - theksoi një tjetër një nxënës nga klasa e tetë.