Shkolla “Ismail Qemali” është një nga shkollat më të mëdha në Prishtinë, me mbi 1000 nxënës. Është shkollë fillore dhe e mesme të ulët, duke përfshirë nivelin arsimor të klasave parashkollore (fëmijë 5 vjeç), fillore (1-5) dhe të mesme të ulët (6-9). Janë më shumë se 10 fëmijë të identifikuar me vështirësi në të mësuar, që ndjekin orët e rregullta të arsimit në shkollë. Tre mësues me pedagogji të veçantë janë punësuar për të mbështetur fëmijët dhe mësuesit në arsimin gjithëpërfshirës, veçanërisht planifikimin dhe zbatimin e planeve individuale të arsimit për fëmijët me vështirësi në të nxënë.

Impakti i programit

Teknikat e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve në programin 'Shkollat e Shekullit 21' u zbatuan në mënyrë të konsiderueshme nga mësuesit në lëndë të ndryshme. Mësuesit përmendën teknika të tilla si ajo e gjashtë kapeleve, Taksonomia e Kostas, pema e problemeve, pyetjet me tre nivele, Mikrobiti dhe debati, të cilat ato u përshtatën aktiviteteve të ndryshme mësimore të lëndëve individuale. Ata theksuan se këto teknika promovojnë më shumë bashkëpunim ndërveprues midis vetë fëmijëve, dhe midis mësuesve dhe fëmijëve. Mësuesit gjithashtu përmendën që fëmijët me vështirësi në të nxënë ishin aktivë deri diku gjatë këtyre aktiviteteve.

Faktorët që kontribuojnë ose frenojnë ndikimin e programit

Faktorët kryesorë frenues janë:

  • Mungesa e kabinetit të TIK-ut, konsiderohet e vështirë të aktivizohen klubet e kodimit ose krijimi i grupeve të reja kodimi për të kryer projekte të ndryshme shkollore.
  • Shkollës i mungonte një qasje koherente për të futur aktivitete ndërkurrikulare të teknikave të mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore, përveç një projekti shkollor që ata e realizuan në fillim të zbatimit të programit.
  • Meqenëse kjo është një shkollë e arsimit gjithëpërfshirës, dhe fëmijët me nevoja të veçanta arsimore kryesisht mësojnë përmes planeve të individualizuara, mësuesit nuk ishin në gjendje të lidhnin siç duhet aktivitetet e mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore me aktivitetet e planeve individuale.
  • Shkolla ka projekte të kufizuara buxhetore për mbështetjen e kodimit me materiale të ndryshme të nevojshme. Prandaj, disa nga idetë e mira nuk janë mbështetur sepse ato kushtuan për të blerë pajisjet dhe materialet e nevojshme.
  • Klasat janë të mbingarkuara me fëmijë, prandaj është e vështirë të organizohen siç duhet aktivitetet e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve në mënyrë që të arrihen objektivat e të mësuarit duke përfshirë të gjithë.
  • Pandemia ndërpreu procesin normal të shkollimit, prandaj mësuesit deklaruan se ishte e vështirë të zbatohej mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve përmes mësimit në internet.

Nga ana tjetër u identifikuan një numër faktorësh pozitivë që kontribuan në zbatimin më të mirë të programit:

  1. Niveli i angazhimit të mësuesve për të vazhduar zbatimin e teknikave të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve në mësimdhënien e tyre të rregullt.
  2. Mësuesit përshtatën metodat e tyre të mësimdhënies për të përfshirë teknikat e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve. Kështu, ata njohën ndikimin pozitiv të këtyre teknikave në procesin e të mësuarit, si dhe motivimin e fëmijëve.

Mundësitë për të përmirësuar, rritur ose kopjuar modelin

Nevoja për trajnim në të ardhmen të përqendrohet me një seancë së paku në lidhje me mënyrën e angazhimit dhe mobilizimit të fëmijëve në nevojë, veçanërisht fëmijëve me vështirësi në të mësuar në aktivitetet e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, dhe mënyrën e integrimit të tyre së bashku me aktivitetet e planit individual. Programi ka potencial të mirë për t'u zbatuar në të gjithë shkollën, megjithatë të gjitha ambjentet e shkollës duhet të mbulohen me internet, si dhe që klasat të furnizohen me kompjuter, dhe veçanërisht rivendosja e kabinetit të TIK.