Elena Gjika-Prishtinë

Kjo është storie nga shkolla “Elena Gjika-Prishtinë”, e cila ka qenë pjesëmarrëse në ciklin e parë të trajnimeve MKZP.

Çka ka ndodhur? (cila ishte sfida në këtë rast) 

Kjo storie është në lidhje me gjetjen e zgjidhjeve për njerëzit e verbër si pjesë e komunitetit tonë, për t’ju bërë jetën më të lehtë dhe për të kontribuar në gjithëpërfshirje. Qëllimi kryesor është ndërtimi i një mjeti ndihmës për këta njerëz duke përdorur principet e kodimit me micro:bit. Kjo mund t’ju ndihmoj ekspertëve relevant të fushës për të ndërlidhur idetë e nxënësve me nevojat e të vërbërve dhe t’i përkrahin në aktivitetet e tyre ditore.

Çka ëhtë bërë për të adresuar këtë sfidë?

Është zhvilluar një plan i detajuar në mënyrë që të implementohet ideja si duhet. Më poshtë janë hapat e shpjeguar në detaje: - Prezantimi i ideve se si do të dukej shkopi me senzor; - Prezantimi i imazheve, modeleve, skicave, prospekteve, dhe vizatimeve nga nxënësit; - Zgjedhja e pamjes (dizajnit) së shkopit; - Ndarja e përgjegjësive mes nxënësve që do të mirren me aktivitetin e kodimit me micro:bit; - Përmbledhja e një liste me materialet e nevojshme për punë; - Sigurimi i mjeteve dhe materialeve të nevojshme për realizimin e punës; - Vendosja ose montimi I pjesëve me mjetet dhe materialet e nevojshme; - Funksionalizimi i shkopit me senzor me ndihmën e micro:bit.

Rezultatet kryesore

Ishin disa rezultate kyçe të realizuara nga ky projekt. Më të rëndësishmet ishin ato të zhvillimit dhe avancimit të aftësive koduese të fëmijëve me micro:bit, duke përdorur mendimin kritik dhe si rezultat duke gjetur zgjidhje. Për më tepër, ky projekt kishte një qëllim specifik të lidhur drejtpërdrejt me zgjidhjen e problemeve jetësore. Konsiderohet të jetë një projekt shumë I dobishëm, atraktiv, dhe interesant ku nxënësit zhvilluan shkathtësitë e tyre ndërmarrëse.

Ndikimi pozitiv

Gjatë realizimit të këtij projekti, nxënësit pjesëmarrës zhvilluan tutje mendimin kritik dhe zgjidhjen e problemeve. Gjatë punës vazhdimisht identifikonin mundësi për të promovuar produktin final për çfarëdo kompanie, kryetarit të kryeqytetit apo edhe institucioneve tjera për të parë mundësinë e prodhimit. Në të njejtën kohë inkurajoheshin të vazhdojnë me projektet tjera në shkollë, përfshirë nxënësit tjerë që kishin treguar interesim të madh. Për më shumë ky ishte një projekt që kishte përfshirë edhe nxënës dhe mësimdhënës të etniciteteve të ndryshme. Prandaj, u krijua një lidhje e fortë në mes të grupeve, derisa komunikohej se si të implementohej projekti në mënyrë efektive. Të gjithë kishin një qëllim të përbashkët, atë të ndihmës për grupet e margjinalizuara dhe të ndieshme, dhe për të ndihmuar lëvizjen e tyre. Prandaj, Programi Shkollat e Shek.21 në mënyrë indirekte ndikon në jetën e të gjitha grupeve të njerëzve, duke ju ofruar nxënësve dhe mësimdhënësve teknika të mjaftueshme për t’u bërë studiues, mendimtar kritik, zbulues dhe zgjidhës të problemeve. Projekti i kësaj shkolle është një dëshmi që kur trajnimi është i dobishëm dhe sigurohen mjetet e duhura për të ushtruar atë që është implementuar, atëherë imagjinata e nxënësve është pa limit dhe mund të vijnë me zgjidhje që mund të ndihmojnë në sfidat e jetës së përditshme.

Mësimet/ rekomandimet se çka mund të bëhet ndryshe herave tjera

Ky grup i nxënësve e kishte qartë të definuar qëllimin dhe prandaj suksesi ishte i pashmangshëm. Kishte një bashkëpunim të mrekullueshëm mes të gjithë mësimdhënësve dhe nxënësve të përfshirë, që ishte çelësi i realizimit të idesë së këtij projekti. Poashtu, nxënësit kishin përkrahje të plotë nga menaxhmenti i shkollës, sidomos nga zëvendës drejtorja e shkollës e cila ju mundësoj nxënësve të punojnë në puntorinë e burrit të saj, pasi që kishte mungesë të një hapësire të përshtatshme për të zhvilluar projektin. Në qoftë se do të jipej edhe një mundësi, atëherë do të ishte e mrekullueshme përfshirja e personave nga komuniteti në projekt, të cilët do të ndihmonin me ekspertizën dhe veglat e tyre.

“U impresionova me punën ekipore që u bë për të implementuar projektin “Shkopi me senzor”. Përkushtimi dhe involvimi I zëvendës drejtores dhe mësidhënësve të tjerë bënë që çdo gjë në punë ekipore të funksionojë, e cila rezultoj me një produkt shumë kreativ.”

Alida Thaçi- trajnere e British Council